Vineri, 11 Ianuarie 2019 21:58

Despre Curatelă

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Curatela a fost definită ca fiind mijlocul legal pentru ocrotirea unei persoane care are capacitatea civilă, dar care, din cauza bătrâneții, a unei boli ori infirmități fizice sau a lipsei îndelungate de la domiciliu, nu-și poate administra singură bunurile și apăra interesele și nici nu a putut să-și desemneze un reprezentant.Sediul materiei pentru aceasta instituție juridică, este reglementată de art. 178 și următoarele din Codul civil.Astfel, legiuitorul a dispus că, se poate institui curatela în următoarele cazuri:

-dacă, din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, o persoană , deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să își apere interesele în condiții corespunzătoare și, din motive temeinice, nu își poate numi un reprezentant sau un administrator;

- dacă, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deși capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare;

- dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar sau un administrator general;

 -dacă o persoană a dispărut fără a exista informații despre ea și nu a lăsat un mandatar sau un administrator general;

De asemenea, pe lângă cazurile reglementate de legiuitor la art. 178 Cod civil, legislatorul a stabilit anumite cazuri de numire a unui curator special, astfel cum vom preciza în continuare:

-ori de câte ori între tutore și minor se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie să ducă la înlocuirea tutorelui (art. 150 alin.1 CC);

 - dacă din cauza bolii sau din alte motive tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau ale cărui acte le încuviințează (art. 150 alin.2 CC);

- pentru motive temeinice, în cadrul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, poate numi un curator special, care va fi validat ori, după caz, înlocuit de instanța de tutelă (art. 150 alin.3 CC);

- în cazul înlocuirii tutorelui, până la preluarea funcției de către noul tutore (art. 159 CC);

- în caz de nevoie, până la soluționarea cererii de punere sub interdicție judecătorească (art. 167 CC);

- la cererea părții interesate, în caz de urgență, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exercițiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal (art. 58 CPC);

- chiar din oficiu, în caz de conflict de interese între reprezentantul legal și cel reprezentat sau când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2), chemată să stea în judecată, nu are reprezentant (art. 58 CPC);

-odată cu încuviințarea citării prin publicitate, instanța va numi un curator dintre avocații baroului (art. 167 alin.3 CPC); 

- în cazul coparticipării procesuale, instanța poate dispune reprezentarea prin mandatar, iar dacă părțile nu își aleg un mandatar, sau nu se pun de acord cu privire la persoana acestuia, judecătorul va numi, prin încheiere, potrivit art. 202 alin. 3 CPC, un curator special, în condițiile art. 58 alin. (3), care le va asigura reprezentarea reclamanților sau, după caz, a pârâților și căruia i se vor comunica actele de procedură.;

Potrivit codului civil, cererea pentru instituirea curatelei, se depune la Judecătoria de la domiciliul persoanei reprezentate, atât de către persoana reprezentată cât și de către persoana care urmează să fie desemnat curator, sau după caz de la ultimul domiciliu al celui dispărut.

Curatela se instituie, numai pe baza consimțământului celui reprezentat, în afară de cazurile în care consimțământul nu poate fi dat, precum și cu acordul celui ce urmează să fie desemnat ca și curator.

La cerere se anexează documentele doveditoare, respectiv acte medicale, certificat de  handicap, carte de identitate, etc.

Instanța se pronunță printr-o încheiere care se comunică în scris curatorului și se afișează la sediul instanței de tutelă și la primăria de la domiciliul celui reprezentat.

Încetarea curatelei are loc când cauzele care au provocat instituirea curatelei au dispărut, sens în care instanța va ridica curatela. De asemenea, curatela poate înceta la cererea curatorului, prin solicitarea acestuia de înlocuire, dacă au trecut 3 ani de la numire, sau pentru motive temeinice chiar și înainte de împlinirea termenului de 3 ani.

În practică, curatela este folosită în cele mai multe cazuri pentru reprezentarea unei rude de către curator la Comisia de Handicap, sau la alte instituții unde este necesară prezența persoanei, dar care din motive de boală, bătrânețe, infirmitate aceasta nu se poate reprezenta, regula fiind că, persoana care solicită, arată prin cerere pentru ce este necesară în concret curatela.

Este de precizat că, cererile se judecă de regulă de urgență, nu este necesară achitarea vreunei taxe judiciare de timbru, iar dacă părțile se prezintă la arhiva instanței și declară că nu vor ataca încheierea prin care s-a desemnat curatorul, aceasta poate fi eliberată cu mențiunea definitivă, la momentul prezentării, fără să se mai aștepte trecerea termenului de apel. 

În ultimul rând este de subliniat faptul că, în cazul în care persoana nu are discernământ, procedura aplicabilă este cea prevăzută la art. 164 și următoarele Cod civil, care constă în punerea sub interdicție, ocazie în care este numit un tutore sau după caz, în mod cu totul temporar un curator special.

Citit 383 ori Ultima modificare Sâmbătă, 19 Ianuarie 2019 00:28
Mai multe din această categorie: « CURTEA CONSTITUȚIONALĂ Justiția la CEDO »