RAPORT CURENT conform legii nr.24/2017 și a regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

santierulNavalOrsovaEveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de administraţie al societății ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A., cu sediul principal în Municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, înregistrată la ORC al Județului Mehedinți sub nr.J25/150/1991, C.U.I. RO1614734, întrunit în ședința sa din data de  12 martie 2024, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de  22 aprilie 2024 ora  1000 , la sediul principal din Municipiul Orşova, strada Tufări, nr.4, judeţul Mehedinţi, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,  ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului ASF nr.5/2018  privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă  şi cu dispoziţiile Actului Constitutiv al companiei.

ORDINEA DE ZI  A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR :

1. Alegerea secretariatului de şedinţă format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Incă și d-nul Horia Ciorecan,  acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă;

2. Prezentarea raportului privind rezultatelor reevaluarii imobilizărilor corporale din grupa nave. Aprobarea inregistrarii diferențelor din reevaluare în valoare neta de 269.048,14 lei în evidentele contabile la 31.12.2023;

3. Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar statutar;

4. Aprobarea ca din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, suma de 1.367.084,18 lei să fie utilizata pentru acoperirea pierderii contabile nete;

5. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023. Consiliul de Administrație propune ca profitul net în sumă de 3.453.687,23 lei să fie repartizat pe următoarele destinații:

- 2.848.032,44 lei pentru acoperirea pierderii contabile nete 

- 605.654,79 lei ca sursă proprie de finanțare;

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2024, conform propunerii administratorilor;

7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2023; 

8. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2023;

9. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani care va incepe in data de 23.04.2024, cu aplicarea metodei votului cumulativ;

10. Descărcarea de gestiune a administratorilor care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024;

11. Aprobarea remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2024, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de acționari pentru exercițiul financiar 2023.

12. Aprobarea incheierii Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de administratie;

13. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercițiul financiar 2024, anexă la contractul de administrare și de mandat;

14. Desemnarea d-lui Mircea Ion Sperdea pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;

15.   Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar 2024 a inregistrarii contabile la ” venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilitatii, pentru care dreptul la dividend se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2019 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2023, in suma de  67.446,42 lei.

16.   Aprobarea datei de 02 iulie 2024 ca dată de înregistrare si a ex-date 01 iulie 2024 pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor .

17. Imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua  formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia. 

La şedinţa pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de  08 aprilie 2024, stabilită ca data de referinţă.

Capitalul social al societății ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA SA este format din 11.422.919 acţiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare a acţionarior.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare  adunarii generale;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate  mai sus este 29 martie 2024 , până la orele 1500. Solicitările trebuie transmise în scris la sediul societății Șantierul Naval Orșova S.A., strada Tufări, nr.4, loc. Orșova, județul Mehedinți.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea “Întrebări frecvente”.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de urmatoarele documente: 

- In cazul actionarilor persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

- In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare, copia legalizata a cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. 

Actele mentionate vor fi trimise  la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22 APRILIE 2024”.

Candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 Republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească candidații pentru funcția de membru al consiliului de administrație și conținutul dosarului de candidatură  sunt prezentate pe site-ul societății: www.snorsova.ro, la secțiunea ”INVESTITORI/ MATERIALE PENTRU AGOA DIN 22 APRILIE 2024”.

Dosarele de candidatura ale administratorilor propuși, se vor înainta Consiliului de Administratie al societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., la sediul societății, pâna cel mai târziu la data de 28 martie 2024 ,orele 1600, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Candidatii vor fi înscrisi pe lista, în ordinea cronologica a numerelor de înregistrare la registratura societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A a dosarelor de candidatura. Pe buletinele de vot vor fi înscriși, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate  în lista publicată pe site-ul societății. 

Administratorii in functie pana la data adunarii generale  sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea in noul consiliu de administratie, prin metoda votului cumulativ.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se vor afla la dispozitia actionarilor , pe site-ul societății.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la  problemele  incluse  pe  ordinea  de  zi  se pot consulta  pe  site-ul societatii - www.snorsova.ro şi/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 20 martie 2024  în zilele lucrătoare între orele 900 - 1500.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017  si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. 

Imputernicirea generala  se poate acorda  pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017. 

Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la adunarea generala, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă. 

Accesul acţionarilor persoane juridice, îndreptăţiţi să participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv.  Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înaintea publicării Convocatorului Adunării Generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decat limba engleza vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator şi pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acţionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor. 

Formularele de împuterniciri speciale în limba română sau în limba engleză se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 20 martie 2024 între orele 900 – 1500 , sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pâna inclusiv la data de 19 aprilie 2024, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinţă au posibilitatea de a vota și prin corespondenta, înainte de data ținerii adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot, în limba romană sau limba engleză, poate fi obtinut, incepand cu data de  20 martie 2024, între orele 900 – 1500 , de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.snorsova.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 19 aprilie 2024, ora 1300 in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22 APRILIE 2024”.

Imputernicirile şi buletinele de vot , însoţite de actele de identificare ale acţionarilor, pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 19 aprilie 2024, ora 1300, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. 

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0252362399  între orele 900 – 1500.

În situatia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare, adunarea generala ordinară a acționarilor se convoaca pentru data de 23 aprilie 2024, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

ROSCA RADU CLAUDIU

Citit 188 ori Ultima modificare Joi, 14 Martie 2024 14:29